ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

สิ่งที่ควรทำเป็นประจำ สำหรับผู้ใช้โปรแกรมบัญชี Express

เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี Express จึงควรทำเป็นประจำและสม่ำเสมอ คือ
1. สำรองข้อมูล (เมนู อื่นๆ->จัดการแฟ้มข้อมูล->สำรองข้อมูล)
   ควรเปลี่ยนที่เก็บข้อมูลสำรอง ไม่ให้เป็นที่เดียวกับ drive ของ windows (ปกติคือ C:) และไม่เป็น Drive เดียวกับที่เก็บโปรแกรม Express 
   ควรเก็บไว้ในอุปกรณ์อื่น เช่น Flash Drive , External HD หรือสำรองไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น 
   ชื่อไฟล์ที่สำรอง ควรเป็นชื่อ  บริษัทตามด้วยวันที่ เช่น ll120817.5 เป็นต้น) โดยควรทำเป็นประจำทุกวัน 
2. จัดเรียงข้อมูล (เมนูอื่นๆ ->จัดการแฟ้มข้อมูล->จัดเรียงข้อมูล) เลือก ทุกช่อง และตอบตกลง
    ควรทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ ยกเว้นบริษัที่ใช้ข้อมูลต่อวันจำนวนมาก (แนะนำว่า 500 รายการขึ้นไป) ควรจัดเรียงทุกวัน
3. ซ่อมแซมระบบสินค้า (เมนู สินค้า->7.ซ่อมแซมระบบสินค้า->4.คำนวณยอดสะสม)
    เลือกคำนวณทุกรหัสสินค้า ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้าย  
    ควรทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน