ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การบันทึกค่า Shipping

การบันทึกค่า Shipping ค่อนข้างมีความซับซ้อน เนื่องจาก บิลที่ได้รับมีหลายเจ้าหนี้

เพราะShippingออกแทนให้ก่อน แต่ต้องจ่ายเป็นเจ้าหนี้รายเดียวกัน จึงแนะวิธีการบันทึกต่อไปนี้