ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การเพิ่ม User ใช้งาน ในระบบรักษาความปลอดภัย

ในโปรแกรม Express สามารเพิ่ม User และ กำหนดสิทธิ์ให้เพิ่ม แก้ไข ลบ พิมพ์ ได้

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. สร้างกลุ่มผู้ใช้งาน โดยไปที่เมนู อื่นๆ ->ระบบรักษาความปลอดภัย-.>กลุ่มผู้ใช้งานระบบ

ในตารางมีรายละเอียดดังนี้

          1.1ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลรหัส เช่น DATAT หรือ DATAZ

ซึ่งในโปรแกรม จะแสดงชื่อบริษัทขึ้นมาด้วย หากผู้ใช้ต้องการแยกว่าบริษัทใด

กลุ่มไหนใช้ จะต้องแยกข้อมูลรหัส ให้แตกต่างกัน ในเมนู กำหนดบริษัทใหม่

         1.2 ช่องเมนู บรรทักแรก ให้ใส่เป็น ทุกระบบ  ตอบ N ทุกช่อง

เพิ่มบรรทัด เพื่อให้เข้าเมนูใดๆ ให้ใส่เมนูที่ต้องการให้ใช้งาน 

        1.3 ช่อง เพิ่ม อ่าน แก้ไข ลบ พิมพ์ ให้ใส่เป็น Y ,N ,L แล้วแต่สิทธิ์ของกลุ่ม

ซึ่ง L หมายถึง ระบบจะเก็บรายละเอียดว่าผู้ใช้งานได้ทำอะไรบ้าง ทำให้ใช้เนื้อที่ใน HD

มากขึ้นบ้าง  

2. สร้าง แฟ้มผู้ใช้งาน อื่นๆ ->ระบบรักษาความปลอดภัย-.>แฟ้มผู้ใช้งานระบบ

        2.1 สร้างรหัส ผู้ใช้งาน และใส่รายละเอียดชื่อของผู้ใช้งาน

        2.2 เลือกกลุ่มของผู้ใช้งาน จากข้อ 1

        2.3 ระดับอนุมัติ สามารถใส่เป็น 9 ได้ หากกำหนดในข้อ 1 แล้ว

        2.4 ตรวจสอบสิทธิก่อนใช้งาน

        2.5 รหัสเครื่องพิมพ์ กำหนดเป็น 0 (กรณีที่ไม่เคยแก้รหัสเครื่องพิมพ์)

**** หากไม่ต้องการเพิ่มกลุ่ม และต้องการเพิ่มแฟ้มผู้ใช้งานอย่างเดียวก็สามารถทำได้ วิธีเดียวกันกับการสร้างกลุ่ม*****