ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

วิธีการตั้งค่าบัญชีสินค้า สำหรับกิจการผลิตสินค้า รับเหมา

สำหรับกิจการที่ผลิตสินค้าหรือรับเหมา มีการควบคุมสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง หรือแม้กระทั่งควบคุมสินค้าที่เป็นอะไหล่ใช้ซ่อมแซม
ดังนั้น จึงมีการตั้งค่าบัญชีในโปรแกรมบัญชี Express ที่แตกต่างกัน โดยมีกระบวนการตั้งค่าดังนี้
1. ตั้งค่า ผังบัญชี โดยเพิ่ม บัญชี สินค้าคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ 
    พร้อมบัญชีด้านค่าใช้จ่าย เช่น ซื้อวัตถุดิบ กรณี Periodic  หรือวัตถุดิบใช้ กรณี Perpetual
                                        ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หรือ วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป เป็นต้น
2. ตั้งกลุ่มบัญชีสินค้า
3 บันทึกรายละเอียดสินค้า ให้สอดคล้องกับกลุ่มบัญชีสินค้า
4. บันทึกซื้อ เบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต รับสินค้าจากการผลิต 

การตั้งค่าผังบัญชี ให้ไปที่ เมนู บัญชี->ผังบัญชี เลือก ICon ขยายผัง แล้วคลิ๊กเม้าส์ที่บัญชีสินค้าคงเหลือ 
เลิอกเพิ่ม แล้วเพิ่มบัญชีสินค้าที่ต้องการควบคุมสต๊อค เช่น วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ช่าง เป็นต้น

 

 

 

 

การตั้งกลุ่มบัญชีสินค้า 
   เมนู เริ่มระบบ ->กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ ->ระบบสินค้าคงเหลือ->กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า

 

ตัวอย่าง  สินค้าคงเหลือ

 

 

ตัวอย่าง  วัตถุดิบคงเหลือ

 

ตัวอย่าง  บรรจุภัณฑ์

 

บันทึกรายละเอียดสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มบัญชีสินค้า โดยตามตัวอย่างบันทึก วัตถุดิบที่เป็นเชือก กลุ่มบัญชีสินค้า
จะต้องสอดคล้องกัน ตามรูปตัวอย่าง