ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

ขั้นตอนการบันทึกรายการสินค้าที่เกี่ยวกับการผลิต

1. บันทึกซื้อสินค้า/วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง/บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
    เมนู ซื้อ -> ซื้อเงินสด หรือ ซื้อเงินเชื่อ 
2. บันทึกเบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต
    เมนู สินค้า-> รายการสินค้าประจำวัน - 1.จ่ายสินค้าภายใน -> เบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต
    ใช้ได้ทั้งวัตถุดิบหลัก วัสดุสิ้นเปลือง บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

 

 

 

3. เมื่อผลิตเสร็จ และคำนวณต้นทุนสินค้าแต่ละตัวจากตาราง Excel แล้ว  ให้บันทึกรับสินค้าสำเร็จรูป โดยใส่มูลค่าตามที่คำนวณ
    เมนู สินค้า-> รายการสินค้าประจำวัน - 3.ปรับปรุงยอดสินค้า -> รับสินค้าจากการผลิต

 

 

หลังจากนั้นจึงบันทึกขายสินค้า ลดหนี้ หรือ โอนสินค้าไปยังคลังอื่นได้
ตัวอย่างการ โอนสินค้าไปที่คลังอื่น ให้ไปที่เมนู สินค้า->รายการสินค้าประจำวัน->โอนสินค้าระหว่างคลัง