ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การเพิ่มขนาดกระดาษในเครื่องพิมพ์

วิธีการเพิ่มขนาดกระดาษ ในเครื่องพิมพ์ ที่ printer & FAX
ให้คลิ๊กที่เครื่องพิมพ์ที่ต้องการเพิ่มขนาดกระดาษ เลือก print server properties
1.ที่ form name ให้ใส่ชื่อ ขนาดกระดาษ
2.คลิ๊กถูกที่ create a new form
3. ที่ Units เลือก English (ถ้าต้องการใส่ขนาดกระดาษเป็นนิ้ว)
4. ใส่ขนาดกระดาษ เป็นนิ้ว
ตอบ OK เป็นอันเสร็จ...

 

การเพิ่มขนาดกระดาษในเครื่องพิมพ์