ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

สต๊อคเพี้ยน มาจากความเข้าใจผิดเรื่องรอบบัญชีเป็นส่วนใหญ่

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เมื่อเริ่มต้นรอบบัญชีใดและมีการบันทึกรายการสต๊อคไปแล้ว
"ห้ามเปลี่ยนรอบบัญชีที่เริ่มต้นเด็ดขาด และควรทำการประมวลผลทุกปี"

แต่หากใช้มานานแล้ว และไม่เคยประมวลผล 
โดยที่ผ่านมาใช้วิธีเปลี่ยนวันที่ในงวดที่ 24 
ให้แก้ไขงวดที่ 24 เป็น 2 รอบบัญชี ทั้งนี้ห้ามแก้ไขวันที่เริ่มรอบบัญชี
แล้วทำการประมวลผลทีละปี จนถึงปีปัจจุบัน