ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

แก้ไขปัญหาพิมพ์เยื้องในโปรแกรม Express สำหรับ Windows7

copy font ที่ชื่อ COURMT_TTF ไปวางไว้ใน Folder ExpressI

โดย

  1. ที่ MY computer เลือก Folder ที่เก็ย ExpressI  แล้ว copy file ชื่อ COURMT__ .TTF
  2. ไปที่  Control panel -> Font   คลิ๊กขวาพื้นที่ใน Font แล้วเลือก Paste