ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

ตั้งค่าเริ่มต้น โปรแกรม Express

หลังจากที่ลงโปรแกรมแล้ว 

จะต้องตั้งค่าต่างๆ ให้ตรงกับลักษณะกิจการ โดยเริ่มจาก

1. เปิดบริษัทใหม่ (เริ่มระบบ->กำหนดบริษัทใหม่) หากเป็นการทำเริ่มแรก ให้คัดลอกจากบริษัทที่มีอยู่ในเครื่องมาใช้ก่อน

2. เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ เพื่อล้างข้อมูลต่างๆ หากต้องการลบรายการใดให้ ติ๊กถูกเพื่อลบสิ่งที่ต้องการ

      *** ไม่ควรลบผังบัญชี และ ธนาคาร ***

3. กำหนดรอบบัญชี (เริ่มระบบ->กำหนดรอบบัญชี) โดยใส่วันที่เริ่มรอบบัญชีของบริษัท

    *** กำหนดได้ 24 งวด หากยังไม่ประมวลผลในรอบที่ 24 จะต้องเปลี่ยนวันที่ ในรอบที่ 24 นี้ตามวันที่ต้องการใช้ล่วงหน้า ****

    *** หากประมวลผลแล้ว ห้ามเปลี่ยนวันเริ่มรอบบัญชีเด็ดขาด ****

4. ใส่รายละเอียดกิจการ ที่ เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -รายละเอียดกิจการ

5. ใส่รายละเอียดทั่วไปของกิจการ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -รายละเอียดทั่วไป

6. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบสินค้าคงเหลือ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบสินค้าคงเหลือ

     6.1 ตอบการตั้งค่าต่างๆ ของสินค้า ให้ตรงกับลักษณะกิจการ หรือ คววมต้องการ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบสินค้าคงเหลือ- รายละเอียดทั่วไป

     6.2 กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า ซึ่งสามารถกำหนดได้หลายกลุ่มตามลักษณะกิจการ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -

ระบบสินค้าคงเหลือ- กลุ่มบัญชีสินค้า

 

7. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบขายและลูกหนี้ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบขายและลูกหนี้

     7.1 ตอบการตั้งค่าต่างๆ ของระบบขายและลูกหนี้ ให้ตรงกับลักษณะกิจการ หรือ คววมต้องการ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบขายและลูกหนี้- รายละเอียดทั่วไป

     7.2 กำหนดรายละเอียดการรับชำระ ว่ามีการชำระเป็นอะไรบ้าง เช่น เช็ค เงินสด หรือ โอนจากธนาคาร  ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบขายและลูกหนี้ - รายละเอียดการรับชำระ

8. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบซื้อและเจ้าหนี้ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบซื้อและเจ้าหนี้หนี้

     8.1 ตอบการตั้งค่าต่างๆ ของระบบซื้อและเจ้าหนี้ ให้ตรงกับลักษณะกิจการ หรือ คววมต้องการ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบซื้อและเจ้าหนี้- รายละเอียดทั่วไป

     .2 กำหนดรายละเอียดการจ่ายชำระ ว่ามีการชำระเป็นอะไรบ้าง เช่น เช็ค เงินสด หรือ โอนจากธนาคาร  ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบซื้อและเจ้าหนี้ - รายละเอียดการจ่ายชำระ

9. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบธนาคาร ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบการเงินและเงินฝากธนาคาร

10. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบบัญชี ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบบัญชี

11. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบสินทรัพย์ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบสินทรัพย์

     11.1 เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบสินทรัพย์- รายละเอียดทั่วไป 

กำหนดรูปแบบของรหัสทรัพย์สิน ,คิดค่าเสื่อมรายเดือนหรือรายปี ,คิดค่าเสื่อมทันทีหรือไม่

     .11.2 ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบสินทรัพย์ - กลุ่มบัญชีทรัพย์สิน

โดยกำหนดกลุ่มบัญชี ใตรงตรงกับ ผังบัญชีที่บัญชีทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสม