ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การผูกบัญชีกับการซื้อเชื่อ

เมื่อบันทึกซื้อเชื่อ ระบบบันทึกบัญชีอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ

เมื่อบันทึกซื้อเชื่อ ระบบบัญชี Express จะเชื่อมต่อไปยังผังบัญชีต่างๆ โดยมี 3 จุดหลักดังต่อไปนี้

 

1. จากรายละเอียดผู้จำหน่าย ตรงช่องเลขที่บัญชี ใช้บัญชีเจ้าหนี้การค้า (กรณีต้องการให้เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอย่างอื่น ให้ใส่ผังบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนั้นๆ เช่น ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ค่าน้ำประปาค้างจ่าย ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย เป็นต้น )

ทั้งนี้แนะนำให้ ประเภทผู้จำหน่ายให้ตรงกับผังบัญชี

2. สำหรับสินค้า ระบบจะนำการเชื่อมต่อบัญชีจากกลุ่มสินค้าของสินค้านั้นๆ มาใส่

3. ภาษีซื้อ มาจากการเชื่อมต่อฝังบัญชีใน เริ่มระบบ->กำหนดการเชื่อมต่อบัญชี->กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

สรุป เมือบันทึกในเมนูซื้อเชื่อ จะลงรายวันตามนี้