ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

ต้องการให้รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกรายงานภาษีโดย Auto run

ต้องการให้รายงานภาษีซื้อ ลำดับเลขที่เอกสารใหม่ โดยเรียงตามวันที่ได้รับใบกำกับภาษี

เข้าไปที่ การเงิน -> ภาษีมูลค่าเพิ่ม ->ภาษีซื้อ คลิ๊กที่ Icon  Re NUM