ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การใส่ Running เอกสาร และการเพิ่มเมนู

หากต้องการให้ระบบ Running เอกสาร สามารถทำได้โดยเข้าเมนูเริ่มระบบ->กำหนดเลขที่เอกสาร (ตามภาพ)

เมื่อเข้าเมนูแล้ว จะมีหน้าต่างใหม่ ให้แก้เลขที่ Running ได้เลยค่ะ โปรแกรม Express ไม่สามารถRunning เป็นปี เดือน-001 หรือ ปีเดือนวัน-001

ได้ ดังนั้นหากต้องการ Running เป็นปี เดือน วัน เมื่อบันทึกข้อมูลใดๆ ต้องใส่เลขที่ด้วยตนเอง (ยกเว้นในสมุดรายวันที่สามารถ Running ได้หลายแบบ) 

***นอกจากการใช้ Running เอกสารแล้ว เรายังสามารถแก้ไข ตัวแปร เพื่อนำไปลงในสมุดรายวันตามตัวอย่าง***

ในเมนู การกำหนดเลขที่เอกสาร ยังสามารถเพิ่มเอกสาร เช่น ต้องการให้มี ซื้อสินค้าเป็นเงินสด และ บันทึกค่าใช้จ่าย

เราสามารถเพิ่มเมนูใหม่ โดยหาเมนูที่ต้องการก่อน แล้วเลือกเพิ่ม ใส่ข้อมูลตามที่ต้องการ (ตามภาพ)