ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

วิธีบันทึกเมื่อได้รับค่าส่งเสริมการขายและถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

กิจการอาจได้รับค่าส่งเสริมการขายจากซัพพลายเออร์ และต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย

ก่อนบันทึก จะต้องมีรายละเอียดสินค้าบริการ หรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นบัญชี รายได้ค่าส่งเสริมการขาย

และบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 

ตัวอย่างการตั้งในรายละเอียดสินค้าบริการ

 

การบันทึกรายการ ให้บันทึกใน เมนู การเงิน->จ่ายเงิน->ใบลดหนี้/ส่งคืน


(ในช่องคลัง ไม่ต้องใส่รหัสคลังสินค้า เนื่องจากไม่ใช่สินค้าที่ตัดสต๊อค และราคาต่อหน่วยในรายการหัก ณ ที่จ่าย ให้ใส่ ติดลบ)