ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

วิธีตรวจภาษีขายสิ้นปีให้ตรงกับรายได้ใน ภงด.50

เคยไหมที่พบว่า ตรวจสอบรายได้ใน ภงด.50 เมื่อกระทบยอดมาเป็นภาษีขายแล้วไม่ตรงกับรายการที่ยื่นใน ภ.พ.30 ทั้งปี

วิธีกระทบยอดให้ทำดังนี้

1. รายได้ประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามงบทดลอง

2. บวก ลูกหนี้ค้างชำระยกมาหักด้วย VAT  (เฉพาะรายได้บริการที่ออกใบกำกับภาษีเมื่อรับชำระหนี้) 

    หัก  ลูกหนี้ค้างชำระยกไปหักด้วย VAT  (เฉพาะรายได้บริการที่ออกใบกำกับภาษีเมื่อรับชำระหนี้) 

3. บวก รายได้จากการขายเศษซากหรือวัสดุต่างๆ ที่มี VAT (ควรแยกบัญชีต่างหากจากรายได้อื่น ซึ่งไม่มี VAT)

4. รายได้จากการขายทรัพย์สิน (ซึ่งไมปรากฎยอดในงบทดลอง)

สำหรับ รายได้จากการขายทรัพย์สิน มีวิธีให้ไม่ลืมที่จะกระทบยอด ดังนี้

1. สร้างผังบัญชี รายได้จากการขายทรัพย์สิน และ ปป.รายได้จากากรขายทรัพย์สิน เพื่อเตรียมไว้ สำหรับบันทึกเมื่อขายทรัพย์สิน

2. บันทึกขายทรัพย์สิน ตามราคาที่ขาย

3. เข้าไปในรายการทรัพย์สิน (บัญชี->รายการทรัพย์สิน) แล้วเลือกรายการที่ต้องการขาย มาบันทึกมูลค่าและวันที่ขาย 

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว จะทำให้ทราบกำไร(ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินนั้นๆ จดตัวเลขและนำไปบันทึกในขั้นที่ 4 ต่อไป

4. นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 (ตามรูป) มาบันทึกปรับปรุงทรัพย์สินออก

ผลลัพธ์ ที่ได้ จะทำให้งบทดลอง ปรากฎยอด รายได้จากการขายทรัพย์สิน ทางด้าน เครดิต 80,000.-

และ รายได้จากการขายทรัพย์สิน - ใช้ปรับปรุง ทางด้าน เดบิท  80,000.-

ซึ่งไม่ต้องนำไปออกในงบการเงิน แต่ปรากฎยอด เพื่อกระทบภาษีขายได้ค่ะ