ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การตั้งกลุ่มบัญชีสินค้าและการบันทึกเบิกสินค้าไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น(Cost)

คลิปสอนการตั้งค่ากลุ่มบัญชีสินค้า และสอนการใช้ COST โดยยกตัวอย่างการเบิกสินค้า แต่ให้ลงบัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน โดยใช้คุณสมบัติ

ของ Cost ในโปรแกรม Express แบบ RWT+JOB มาใช้งาน