ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรม Express แบบ Single ,LAN ,Thai,T/E

Single โปรแกรม Express ใช้สำหรับเพียงเครื่องเดียว
LAN โปรแกรม Express ใช้สำหรับกลุ่มงานภายในเครือข่ายเดียวกัน
For Thai โปรแกรม Express ที่แสดงเมนูและรายงาน เป็นภาษาไทยเท่านั้น
For T/E โปรแกรม Express ที่แสดงเมนูและรายงาน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ