ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

การเพิ่มรายละเอียดหัก ณ ที่จ่ายในประเภทรายจ่าย

สอนวิธีการสร้างรหัสรายละเอียดประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปกติในโปรแกรมมีรายละเอียดมาแล้วส่วนหนึ่ง

แต่บางครั้งเรามีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่มากกว่าในโปรแกรม เช่น ค่าบริการ ค่าขนส่ง เป็นต้น

เพื่อความสะดวกไม่ต้องเพิ่มเมื่อใส่ข้อมูล เราจึงแนะนำวิธีการใส่รหัสข้อมูล เพื่อให้เรียกข้อมูลได้ง่ายขึ้น