ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

วิธีสร้าง Shortcut ให้มาอยู่ใน Desktop เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

เข้าไปที่ My computer
เลือก Drive และ Folder ที่ติดตั้งโปรแกรม Express
ถ้าเป็นแบบ LAN ให้เลือก Drive ที่ Map กับโปรแกรมก่อน
ใน Folder ExpressI จะมีไฟล์ที่ชื่อ ExpressI.exe
ให้คลิกขวาที่ไฟล์นั้นแล้วเลือก -> Sent to ->Desktop