ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

วิธีปิดรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรขาดทุน ตามมาตรฐานบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เมื่อสิ้นงวดบัญชี บัญชีแยกประเภทจะต้องแสดงรายการดังนี้
1. ปิดรายได้ เข้า กำไร/ขาดทุน (แยกประเภทรายได้ต้องเป็น 0)
2. ปิดค่าใช้จ่าย เข้า กำไร/ขาดทุน (แยกประเภทค่าใช้จ่ายต้องเป็น 0)
3. ปิดกำไร/ขาดทุน เข้ากำไร/ขาดทุนสะสม
 โดย express ออกแบบให้ระบบคำนวณให้เองในสมุดรายวัน  โดยมีวิธีดังนี้

  1. ไปที่เมนูบัญชี>คำนวณการเปลี่ยนแปลง เลือกงวด 1-12 ติ๊กหน้าคำว่าให้โปรแกรมสร้างใบสำคัญ จะมีกล่องสี่เหลี่ยมแสดงขึ้นมา
  2. ที่สมุดรายวันทั่วไป จะมีเอกสารที่เพิ่มขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ 3 รายการ โดยมีรหัสเริ่มต้นด้วย ~~CLSyyyy
  3. ถ้าไม่ต้องการรหัสที่เริ่มต้นด้วย ~~CLSyyyy  ให้ไปที่สมุดรายวันทั่วไป เพิ่มข้อมูล กด Clrl+F6 เพื่อเลือก Copy ใบสำคัญ ที่ขึ้นต้นด้วย ~~CLSyyyy-01 ถึง 03 ทีละรายการ และลบ เอกสาร ~~CLSyyyy ออก

คลิปสอนการปิดรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรขาดทุน ทั้งนี้ในคลิปไม่ได้แสดงวิธีการลบ ~~CLSyyyy