ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

วิธี Backup ข้อมูลในโปรแกรม Express

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ข้อมูลหายไป จึงควรมีการสำรองข้อมูลเป็นประจำ
โดยเข้าไปที่เมนู อื่นๆ->จัดการแฟ้มข้อมูล->สำรองข้อมูล

วิธี Backup ข้อมูลในโปรแกรม Express

 

......
เลือก Folder ที่ต้องการให้ข้อมูลไปสำรองไว้ ซึ่งต้องไม่เป็น Folder หรือ Drive เดียวกันกับที่เก็บ Express
ที่ชื่อแฟ้ม ควรใส่ตามชื่อย่อของบริษัท ตามด้วยวันที่สำรองข้อมูล ปัจจุบัน express จะตั้งชื่อตามวันเวลาที่สำรองโดยผู้ใช้ไม่ต้องใส่ชื่อใหม่ได้

 

เลือก Folder