ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

วิธี การประมวลผลสิ้นปี โปรแกรมบัญชี Express (คลิป วีดีโอ)

ขั้นตอนการประมวลผลคือ

1. คำนวณยอดระบบต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล

      1.1 คำนวณเจ้าหนี้ใหม่ ในเมนู ซื้อ->คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่

      1.2 คำนวณลูกหนี้ใหม่ ในเมนู ขาย->คำนวณยอดลูกหนี้ใหม่

      1.3 คำนวณสินค้าในเมนู สินค้า ข้อ 7 ข้อ 4 คำนวณสินค้า/คงเหลือ/บัญชี

      1.4  คำนวณการเปลี่ยนแปลงบัญชี ที่เมนูบัญชี

2. กรณีบันทึกบัญชีแบบเป็น Periodic ให้บันทึก DR. สินค้าคงเหลือ  (ยอด ณ วันสิ้นงวด)

                                                                              CR. สินค้าคงเหลือ (ยอด ณวันต้นงวด)

                                                                              DR.หรือCR. ต้นทุนขาย

3.เก็บข้อมูลปีที่ต้องการประมวลผล โดยการเข้าเมนู เริ่มระบบ->กำหนดบริษัทใหม่ เพิ่มFolder ใหม่ ใส่ชื่อบริษัทตามด้วยปี ที่ข่องเก็บข้อมูลใส่ชื่อย่อบริษัท ตามด้วยปี เช่น LNL63)

4. ไปที่อื่นๆ เปลี่ยบริษัท เลือกโฟลเดอร์บริษัทที่เคยทำงานอยู่ประจำ เช่น LNL 

5. ทำการประมวลผล โดยไปที่เมนูอื่นๆ->ประมวลผลสิ้นปี ตอบ YES ตอบตกลง จนประมวลผลเสร็จ

6. ตรวจเช็ครอบบัญชี โดยไปที่เริ่มระบบ->กำหนดรอบบัญชี (วันที่เริ่มรอบห้ามแก้ไข)