ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

Account Chart Setting

รูปแบบของผังบัญชี ส่วนใหญ่จะใช้ 9999-99 ซึ่ง 9 หมายถึงตัวเลขเท่านั้น (หากต้องการใช้ตัวอักษรให้ใช้ ! ซึ่งหมายถึงตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้)  9999 คือตัวเลข 4 หลัก ส่วน - คือต้องการใช้สัญลักษณ์ - เพื่อคั่น 99 อีก 2 หลัก คือ ตัวเลข 2 หลัก

การตั้งรูปแบบ สามารถเข้าไปตั้งที่ค่าเริ่มระบบ->กำหนดค่าเริ่มต้น->ระบบบัญชี

ความหมายของผังบัญชี

เลขที่บัญชี รหัสจะขึ้นตามรูปแบบที่ตั้งไว้คือ 9999-99 

ชื่อไทย ต้องใส่เสมอ ชื่อบัญชีอะไร สามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ชื่ออังกฤษ * จะปรากฎเมื่อใช้เมนูภาษาอังกฤษ

บัญชีคุม * เป็นบัญชีสำหรับออกงบการเงิน ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

ระดับบ/ช ขึ้นเองอัตโนมัติ

หมวดบัญชี โดยปกติจะขึ้นตามบัญชีที่เราเลือก แต่ถ้าเป็นการตั้งผังบัญชีใหม่เลข ให้ใส่หมวดตามบัญชีนั้นๆ

   รหัสบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 1 หมวดบัญชีคือสินทรัพย์

   รหัสบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 2 หมวดบัญชีคือหนี้สิน

    รหัสบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 3 หมวดบัญชีคือส่วนของผู้ถือหุ้น

    รหัสบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 4 หมวดบัญชีคือรายได้

    รหัสบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 5 หมวดบัญชีคือค่าใช้จ่าย

ประเภทบัญชี * บัญชีคุม เป็นบัญชีไว้สำหรับออกงบการเงิน และเรียกบัญชีคุมมาใช้ในงบการเงิน ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

                    * บัญชีย่อย เป็นบัญชีสำหรับบันทึกรายการทางบัญชี ออกรายงานบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ และสามารถนำไปออกงบการเงินเป็นรายการย่อยได้ด้วย

 แยกแผนก N หมายถึง ไม่แยก

                  Y หมายถึง แยกแผนก ซึ่งจะใส่หรือไม่ก็ได้

                 M หมายถึง แยกแผนก และบังคับให้บันทึกแผนก

*** โปรดอ่านเทคนิคต่อท้ายรูปภาพ

 

เทคนิคการสร้างผังบัญชี

1. Express จะมีบัญชีมาให้อยู่แล้ว ให้ใช้ผังบัญชีของ Express โดยสามารถเปลี่ยนชื่อบัญชี หรือ คลิ๊กที่บัญชีแล้วเลื่อนบัญชีไปยังบัญชีคุมที่ต้องการ หลังจากนั้นให้เปลี่ยนรหัส เครื่องหมาย OLD/NEW เปลี่ยนรหัสให้อยู่ภายใต้รหัสของบัญชีคุม

2. บัญชีคุมจะต่อตัวเลขกัน เช่น บัญชีสินทรัพย์ ขึ้นด้วย 1 บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนขึ้นด้วย 11 บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารขึ้นต้นด้วย 111 และบัญชีย่อยให้ใส่ที่ 2 หลักสุดท้าย 

3. หากต้องการเพิ่มบัญชี ต้องดูก่อนว่าบัญชีนั้นๆ เป็นบัญชีหมวดไหน ให้คลิ๊กที่บัญชีย่อย ของหมวดนั้นๆ แล้วเลือกเพิ่ม ( ICON กระดาษเปล่าด้านบน) ทางด้านขวาขึ้นรายการตามที่เราเลือก ให้ใส่เลขที่ใหม่ต่อท้าย แล้วใส่ชื่อบัญชี หลังจากนั้นบันทึกข้อมูล