ทิปและเทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมบัญชี Express

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย2รายการในฟอร์มเดียว

สำหรับเวอร์ชั่น 1.94 เป็นต้นไป สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2 รายการในฟอร์มเดียวกันได้แล้ว

เช่น การจ่ายค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ซึ่งหักภาษีคนละอัตรา หรือการจ่ายค่าบริการ TOT และค่าเช่าคู่สาย 

เงื่อนไขการบันทึก คือ ต้องใส่รหัสนำของประเภทเงินได้ที่จ่าย แรกมากกว่า กลุ่ม 2

ตามตัวอย่าง

  ประเภทเงินได้ที่จ่ายแรก ใส่ 5. ค่าบริการ

ที่กลุ่ม 2 ต้องใส่เป็น 6. ค่าเช่า

 

พิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ