สินค้าและบริการ

บริการวางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม Express กรุงเทพฯ นนทบุรี ภาคกลาง สงขลา

บริการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี

และบริการวางระบบบัญชี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางระบบและการดำเนินการต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในงานที่เกี่ยวกับโปรแกรมและระบบในส่วนของตนเองอย่างชัดเจน
 2. เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
 3. เพื่อให้ทำงานได้คล่องตัว ไม่ต้องบันทึกงานซ้ำซ้อน โดยตั้งค่าบันทึกข้อมูลเพียงขั้นตอนเดียว
 4. เพื่อให้งานบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์
 5. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่น ไม่จ่ายเงินซ้ำซ้อน หรือ ไม่ได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า เป็นต้น
 6. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ รวมทั้งรายงานวิเคราะห์การซื้อ การขาย ได้ทันที
การดำเนินการ
 1. สอบถามการทำงานและผังในองค์กร
 2. ตั้งค่าในโปรแกรมให้สอดคล้องกับการทำงานจริง เช่น จัดการผังบัญชี แบบฟอร์มเอกสาร ตั้งค่าการเชื่อมต่อบัญชี สร้างเมนูที่เหมาะสม กำหนดทางเดินเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารแต่ละประเภท
 3. ตั้งระบบการรักษาความปลอดภัย สำหรับการใช้งานของแต่ละฝ่าย
 4. สอนการใช้งานแต่ละส่วนงาน พร้อมตัวอย่างรายงานและคู่มือการทำงานของแต่ละส่วนงาน
 5. สร้างรายงานและแบบฟอร์มต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละแผนก
 6. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานต่างๆและงบการเงิน

Objective

 1. To provide employees with an understanding of the work on the program and the system in their own clearly.
 2. To be able to use the program to meet the needs of the company.
 3. Simply recording by records in one step. The connectivity of the system enhance the proficientcy.
 4. To have accuracy in an accounting system.
 5. To have good internal control, such as redundancy pay or uncollected invoices.
 6. To browse the various reports actively while analyzes.

Service Procecure:

 1. Inquire the company’s scope of work and organization chart.
 2. Program setting in accordance with actual work, Such as set up chart of accounts, formatting,categorize and manage documents couriers.
 3. Set the security system. For each of the parties.
 4. Brief how to use each segment. Along with the reports sample and each segment user’s guide.
 5. Create reports and forms. According to the needs of each department
 6. Check the accuracy of the reports and financial statements.

ราคาสอนการใช้งานและวางระบบ

สอนการใช้งานพื้นฐานทั่วไป         15,000.- บาท 

วางระบบซื้อมาขายไป                   30,000.-บาท

วางระบบตามความต้องการของลูกค้า หรือประเภทธุรกิจอื่น เช่น บริการ รับเหมา ผลิต

ราคาตั้งแต่ 50,000.- บาทขึ้นไป โดยจะเสนอราคาที่แสดงรายละเอียดตามความต้องการของลูกค้าก่อน

 

เขต & พื้นที่ให้บริการ

เขตจำหน่ายโปรแกรม Express กรุงเทพฯ - นนทบุรี - สงขลา

นอกจากจำหน่ายโปรแกรมเอ็กซ์เพรสที่หาดใหญ่, สงขลาแล้ว
บริษัทฯ ยังมีสาขาที่นนทบุรี สามารถบริการลูกค้าได้ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล

โทร. 08-6722-4026, 08-6488-4202