คุณสมบัติ &
ประโยชน์ของโปรแกรม Express

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Express อย่างย่อ

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express วางระบบและบริการบัญชีครบวงจร ติดต่อ  (08)-6488-4202  (08)6722-4026  (08)4633-9119 

สำหรับคู่มือนี้ เป็นคู่มืออย่างย่อ สำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้น

1.       การบันทึกตารางข้อมูล เช่น เพิ่มหมวดสินค้า,หน่วยนับ,คลังสินค้า

การเพิ่มหมวดสินค้า          เมนู  เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-หมวดสินค้า

การเพิ่มหน่วยนับ               เมนู  เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-หน่วยนับ

การเพิ่มคลัง                       เมนู  เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-คลัง

2.       บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ มี สินค้า,เจ้าหนี้,ลูกหนี้,ค่าใช้จ่าย,รายได้อื่น

รายละเอียดลูกหนี้                  เมนู ขาย->รายละเอียดลูกหนี้

รายละเอียดเจ้าหนี้                  เมนู ซื้อ->รายละเอียดเจ้าหนี้

รายละเอียดสินค้า                   เมนู สินค้า->รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ         เมนู ซื้อ->รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

*** ในกรณีต้องการบันทึกค่าใช้จ่าย ใน เมนู ซื้อจะต้องกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่สัมพันธ์กับผังบัญชี เช่น

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  รหัสบัญชีที่สัมพันธ์ คือ รหัสบัญชีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

ค่าไฟฟ้า                     รหัสบัญชีที่สัมพันธ์ คือ รหัสบัญชีค่าไฟฟ้า

รายละเอียดรายได้อื่น ๆ                เมนู ขาย->รายละเอียดรายได้อื่น ๆ

*** ในกรณีต้องการบันทึกรายได้อื่น ที่ไม่ใช่รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าที่ตัดสต๊อค  ใน เมนู ขาย โดยรายละเอียดรายได้ จะต้องสัมพันธ์กับผังบัญชี เช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3.       บันทึกยอดยกมาบัญชี,เจ้าหนี้,ลูกหนี้,เช็ครับ,เช็คจ่าย,สินค้า

บัญชียกมา            เมนู บัญชี->ยอดยกมา/ยอดปีที่แล้ว->บันทึกยอดยกมา

เจ้าหนี้ยกมา          เมนู การเงิน->จ่ายเงิน-บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้าง-ยกมา

ลูกหนี้ยกมา           เมนู การเงิน->รับเงิน-บันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา

เช็ครับยกมา          เมนู การเงิน->ธนาคาร->ทะเบียนเช็ครับ

เช็คจ่ายยกมา        เมนู การเงิน->ธนาคาร->ทะเบียนเช็คจ่าย

สินค้า                    เมนู การเงิน->สินค้า->รายละเอียดสินค้า->เลือกรายการสินค้าแล้วกด F8 (กรณีใช้แบบเฉลี่ย) กด F7 (กรณีใช้แบบ FIFO)

สินทร้พย์ถาวร        เมนู บัญชี->รายการทรัพย์สิน (เพิ่มรายการยอดยกมา จากปีก่อน ๆ ทั้งนี้ให้ใส่มูลค่าค่าเสื่อมสะสมยกมาด้วย

4.       บันทึกตั้งหนี้->จ่ายเงิน->ผ่านเช็คจ่าย

ตั้งเจ้าหนี้                 เมนู ซื้อ->ซื้อเชื่อ

จ่ายเงิน                   เมนู การเงิน->จ่ายเงิน->จ่ายชำระหนี้

(กรณีที่จ่ายด้วยเช็คหรือโอนเงิน ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือโอนเงินหรือค่าธรรมเนียม)

ผ่านเช็คจ่าย           กรณีที่มีการจ่ายเช็คให้บันทึกผ่านเช็คจ่ายโดยนำข้อมูลจาก Bank Statement มาทำการผ่านเช็ค โดยเข้าเมนู การเงิน->ธนาคาร->ผ่านเช็คจ่าย

5.       บันทึกซื้อ,ค่าใช้จ่าย (ไม่ได้เครดิต แต่จ่ายด้วยเงินสดหรือเช็คหรือโอนเงิน)

ซื้อเงินสด                เมนู ซื้อ->ซื้อเงินสด

(กรณีที่จ่ายด้วยเช็คหรือโอนเงิน ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือโอนเงินหรือค่าธรรมเนียม)

6.       กรณีที่มีการส่งคืนหรือได้รับลดหนี้

ส่งคืนหรือลดหนี้              เมนู การเงิน-จ่ายเงิน-ส่งคืน/ลดหนี้

7.       บันทึกขายสด

บันทึกขายสด        เมนู ขาย->ขายเงินสด

(กรณีที่รับเช็คหรือรับโอนเงินเข้าธนาคาร    ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือรับโอนเงิน)

8.       บันทึกขายเชื่อ->วางบิล->รับชำระหนี้->นำเงินสดฝากธนาคารหรือนำเช็คฝากธนาคาร->ผ่านเช็ครับ

บันทึกขายเชื่อ       เมนู ขาย->ขายเชื่อ

บันทึกวางบิล         เมนู การเงิน->รับเงิน->วางบิล

บันทึกรับเงิน          เมนู การเงิน->รับเงิน->รับชำระหนี้

(กรณีที่รับเช็คหรือรับโอนเงินเข้าธนาคาร    ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือรับโอนเงิน)

บันทึกฝากเงินสด  เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->ฝากเงินสด

บันทึกผ่านเช็ครับ  เมนู ธนาคาร->บันทึกเช็คผ่าน

(ในการผ่านเช็ครับ มีวิธีอื่น ๆ อีก เช่น มีSlip เป็นหลักฐานในการนำเช็คไปฝาก เข้าเมนู ธนาคาร->บันทึกเช็คนำฝาก->ใช้ใบนำฝาก)

9.       บันทึกรับคืน/ลดหนี้

บันทึกรับคืน/ลดหนี้               เมนู การเงิน->รับเงิน->รับคืน/ลดหนี้

10.    การเบิกจ่ายสินค้าเพื่อผลิตหรือเบิกใช้งาน

เมนู สินค้า->รายการประจำวันสินค้า->จ่ายสินค้าภายใน->จ่ายสินค้าภายใน//เบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต

11.    รับสินค้าจากการผลิต

เมนู สินค้า->รายการประจำวันสินค้า->ปรับปรุงยอดสินค้า->รับสินค้าจากการผลิต

12.    บันทึกนำเงินฝากธนาคาร,ถอนเงิน

บันทึกถอนเงินสด  เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->ถอนเงินสด

บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร            เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->โอนเงินระหว่างบัญชี

13.    บันทึกรายการในสมุดรายวัน โดยไม่ได้เชื่อมต่อจากระบบซื้อ ขาย การเงิน สินค้า

เมนู บัญชี->ลงประจำวัน->สมุดรายวัน

14.    เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ จะต้องทำรายการต่าง ๆ ดังนี้

14.1  สร้างผังบัญชี              เมนู บัญชี->ผังบัญชี

14.2  สร้างสมุดธนาคาร       เมนู ธนาคาร->รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

14.3   กำหนดวิธีการจ่ายเงินและรับเงิน

เมนู เริ่มระบบ->ตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ->ระบบขายและลูกหนี้->วิธีการรับชำระหนี้

เมนู เริ่มระบบ->ตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ->ระบบซื้อและเจ้าหนี้->วิธีการจ่ายชำระหนี้

15.    บันทึกรายการทรัพย์สินถาวร

เมื่อมีการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการทรัพย์สิน จะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรที่ซื้อมา (มูลค่าก่อน VAT) เพื่อให้เกิดการบันทึกค่าเสื่อมราคา (โดยระบบเชื่อมต่อไปยังบัญชีอัตโนมัติ)

เมนูบัญชี->รายการทรัพย์สิน

16.    การใช้คีย์บอร์ด เพื่อการเพิ่ม,แก้ไข,ลบหรือ อื่น ๆ

Alt+A               =             เพิ่ม

Alt+E              =             แก้ไข

Alt+D              =             ลบ

Shift+F2         =             เครื่องคิดเลข

Alt+l                =            การค้นหาข้อมูลแบบ list

F2                   =             ใช้ในเมนู บัญชี ->ลงรประจำวัน เมื่อบันทึกถึงรายการสุดท้ายและไม่ต้องการบันทึกด้วยการกดคีย์ตัวเลข  ให้กด F2 โปรแกรมจะคำนวณยอดผลต่างใส่ในช่องจำนวนเงิน เมื่อกด F2

ทิปและเทคนิคอื่นในโปรแกรมบัญชี Express