คุณสมบัติ &
ประโยชน์ของโปรแกรม Express

ระบบบัญชี ที่ใช้ง่าย เหมาะกับธุรกิจหลายประเภท

คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี Express

 1. เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปมีความคุ้นเคยในการใช้งาน พนักงานบันทึกรายการขั้นต้น ไม่จำเป็นต้องจบบัญชี เนื่องจากโปรแกรมเชื่อมโยงไปยังบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ สามารถใช้งานตั้งแต่ฝ่ายจัดซื้อออกใบสั่งซื้อ ->สโตร์รับสินค้า จนกระทั่งจ่ายชำระโดยฝ่ายการเงิน ส่วนทางด้านขายสามารถทำตั้งแต่เสนอราคา->เปิดบิลขาย->รับชำระหนี้

 2. การเชื่อมโยงของระบบต่างๆ ในโปรแกรม ทำให้การบันทึกการซื้อ,ขายและรับจ่ายเงิน เชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบธนาคาร ฯลฯ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
  2.1) ทำให้ลดเวลาการทำงาน และไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน เรียกรายงานต่าง ๆ ได้ทันที ทั้งสต๊อคการ์ด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ วิเคราะห์การซื้อ วิเคราะห์การขาย หรืองบการเงิน

  2.2) ด้วยความสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องประมวลผลทุกเดือน ทำให้การเรียกใช้ข้อมูลมีความต่อเนื่อง

 3. ปรับแบบรายงานหรือบิลชาย หรือเอกสารต่าง ๆ ให้พิมพ์ในแบบฟอร์มของกิจการ หรือพิมพ์เอกสารที่มีตราสัญลักษณ์ของกิจการ มีรายงานต่างๆ ให้เลือกหลายแบบ ทั้งรายงานสินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้ ลูกหนี้และงบการเงิน

 4. สามารถปรับงบการเงิน ให้สามารถออกงบต้นทุนผลิตได้ รายงานงบกำไรแต่ละโครงการ เป็นต้น

 5. ออกรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ใบแนบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ได้ (จากคุณลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกัน) โดยไม่ต้องจัดทำรายงานใหม่ให้เสียเวลา

 6. สร้างเมนูย่อยๆ ได้ ด้วยตนเอง เช่น เมนูขายเชื่อ แบ่งออกเป็น ขายเชื่อ-สนญ ขายเชื่อ-สาขา เป็นต้น

 7. มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถให้ผู้ใช้แต่ละคนทำงานเฉพาะเมนูที่กำหนดได้ สามารถกำหนดให้ผู้ใช้ทำงานต่อไปนี้ได้หรือไม่ได้ เช่น เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล

 8. เหมาะกับกิจการหลายประเภท ใช้งานได้ทั้งกิจการ ซื้อขายสินค้าทั่วไป ผลิตสินค้า และบริการ เช่น งานบริการ, งานรับเหมาต่าง ๆ