วิธี map network drive ในโปรแกรม Express แบบ LAN

ที่ My Computer หรือ Network Place คลิ๊กขวา แล้วเลือก Map Network Drive


การ map network drive



  1. เลือก Drive ที่ต้องการใช้ เช่น Z: เป็นต้น

  2. ที่ Folder ใส่ ชื่อคอมพิวเตอร์ที่เก็บ Expressชื่อ Drive ที่เก็บ Express หรือไป Browse เลือก Folder ที่เก็บ Express

  3. ติ๊ก ถูก ที่ Reconnect at logon

  4. คลิ๊ก Finish



...อย่าลืมว่า Drive จะต้องถูก Share ก่อนด้วยนะคะ...