วิธีตั้งค่าต่างๆ เมื่อมีบัญชีธนาคารเพิ่ม

เมื่อมีธนาคารเพิ่ม จะต้องเพิ่มข้อมูล 4 ขั้นตอนดังนี้


1. เพิ่มผังบัญชีธนาคาร


2. เพิ่มรายละเอียดบัญชีธนาคาร (ที่เมนู การเงิน->ธนาคาร->รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร


3. เพิ่มวิธีการรับชำระ (ที่เมนู เริ่มระบบ->กำหนดค่าเริ่มต้น->ระบบขายและลูกหนี้->วิธีรับชำระหนี้


4. เพิ่มวิธีการจ่ายชำระ (ที่เมนู เริ่มระบบ->กำหนดค่าเริ่มต้น->ระบบซื้อและเจ้าหนี้->วิธีจ่ายชำระหนี้