วิธี การประมวลผลสิ้นปี โปรแกรมบัญชี Express (คลิป วีดีโอ)

ขั้นตอนการประมวลผลคือ


1. เปิดบริษัทใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลเดิม (แนะนำใช้ชื่อ โฟลเดอร์เป็นปี คศ.หรือ พศ. เช่น LNL58)


2. กลับมายังโฟลเดอร์บริษัทที่เคยทำงานอยู่ประจำ เช่น LNL ทำการจัดเรียงข้อมูลต่อไปนี้


   2.1 จัดเรียงเจ้าหนี้ในเมนูซื้อ


   2.2 จัดเรียงลูกหนี้ในเมนูขาย


   2.3 จัดเรียงสินค้าในเมนู สินค้า ข้อ 7 ข้อ 4


   2.4 จัดเรียงบัญชี ในเมนูบัญชี คำนวณยอด


3. กรณีบันทึกบัญชีแบบเป็น Periodic ให้บันทึก DR. สินค้าคงเหลือ  (ยอด ณ วันสิ้นงวด)


                                                                              CR. สินค้าคงเหลือ (ยอด ณวันต้นงวด)


                                                                              DR.หรือCR. ต้นทุนขาย


4. ทำการประมวลผล