โปรแกรมบัญชี Express เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ (2)

 

  • ช่วยทำให้การเก็บข้อมูลทางการเงิน บัญชี ง่ายขึ้น โดยการบันทึกข้อมูลเพียงขั้นตอนเดียว จะเชื่อมโยงข้อมูลไประบบต่างๆ ถึง 12 ระบบ เช่น ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบบัญชี รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งทำให้ไม่ต้องกรอกรายการซ้ำซ้อนใหม่

  • ช่วยให้งานขายสำเร็จง่ายขึ้น มีความรวดเร็วในการพิมพ์บิลขาย และออกแบบบิลขายให้ดูดีเหมาะสมกับกิจการ

  • ช่วยให้ทราบสถานะของสินค้าตลอดเวลา ทั้งสต๊อคการ์ด และสินค้าคงเหลือ

  • ช่วยให้ทราบสถานะของลูกหนี้ และเจ้าหนี้

  • ช่วยให้ทราบสถานะทางการเงิน ,กำไรขาดทุนของกิจการ 

  • ช่วยวิเคราะห์การซื้อ และการขาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มทั้งยอดขาย และช่วยในการลดต้นทุนการสั่งซื้อได้

  • สามารถใช้กับกิจการซื้อมาขายไป ,กิจการรับเหมาต่างๆ ที่ต้องการทราบต้นทุนตามงานที่ทำ

    รวมทั้งกิจการผลิตสินค้า ที่สามารถบันทึกเบิกวัตถุดิบไปใช้ และรับสินค้าจากการผลิต

 

โปรแกรมบัญชี Express ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ และเราเป็นตัวแทนที่มีความชำนาญในการตั้งค่า และวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express เพื่อให้ใช้โปรแกรมบัญชี Express ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด