การเพิ่ม User ใช้งาน ในระบบรักษาความปลอดภัย

ในโปรแกรม Express สามารเพิ่ม User และ กำหนดสิทธิ์ให้เพิ่ม แก้ไข ลบ พิมพ์ ได้


โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. สร้างกลุ่มผู้ใช้งาน อื่นๆ ->ระบบรักษาความปลอดภัย-.>กลุ่มผู้ใช้งานระบบ


ในตารางมีรายละเอียดดังนี้


          1.1ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลรหัส เช่น DATAT หรือ DATAZ


ซึ่งในโปรแกรม จะแสดงชื่อบริษัทขึ้นมาด้วย หากผู้ใช้ต้องการแยกว่าบริษัทใด


กลุ่มไหนใช้ จะต้องแยกข้อมูลรหัส ให้แตกต่างกัน ในเมนู กำหนดบริษัทใหม่


         1.2 ช่องเมนู บรรทักแรก ให้ใส่เป็น ทุกระบบ  ส่วนบรรทัดอื่นๆ ให้ใส่


เมนูที่ต้องการให้ใช้งาน 


        1.3 ช่อง เพิ่ม อ่าน แก้ไข ลบ พิมพ์ ให้ส่เป็น Y ,N ,L


ซึ่ง L หมายถึง ระบบจะเก็บรายละเอียดว่าผู้ใช้งานได้ทำอะไรบ้าง ทำให้ใช้เนื้อที่ใน HD


มากยึ้น ดังนั้น จึงมักตั้งเฉพาะ ในหัวข้อ แก้ไข หรือลบ เท่านั้น


2. สร้าง แฟ้มผู้ใช้งาน อื่นๆ ->ระบบรักษาความปลอดภัย-.>แฟ้มผู้ใช้งานระบบ


        2.1 สร้างรหัส ผู้ใช้งาน และใส่รายละเอียดชื่อของผู้ใช้งาน


        2.2 เลือกกลุ่มของผู้ใช้งาน จากข้อ 1


        2.3 ระดับอนุมัติ สามารถใส่เป็น 9 ได้ หากกำหนดในข้อ 1 แล้ว


        2.4 ตรวจสอบสิทธิก่อนใช้งาน


        2.5 รหัสเครื่องพิมพ์ กำหนดเป็น 0 (กรณีที่ไม่เคยแก้รหัสเครื่องพิมพ์)